* *

┘êÏÂÏ╣┘èϬ ϬϡÏÁ┘è┘ä Ï│Ï▒┘¥Ï▒Ï│Ϭ ϫϺ┘å┘êϺÏ▒ ┘êÏÂÏ╣┘èϬ ϬϡÏÁ┘è┘ä Ï│Ï▒┘¥Ï▒Ï│Ϭ ϫϺ┘å┘êϺÏ▒

 

بررسي وضعيت تحصيلات سرپرست خانوار به تفکيک نواحي براساس نمونه گيري سال 1384
اطلاعات موجود در جدول شماره 5-332 ميزان تحصيلات سرپرست خانوار را نشان مي دهد . به طور کلي 4/11 درصد از سرپرست خانوارها بيسواد و 31 درصد داراي تحصيلات ابتدايي بوده اند. همچنين 7/43 درصد تحصيلات راهنمايي و ديپلم و 10% ، تحصيلات دانشگاهي داشته اند .
 
جدول شماره 5-332 : ميزان تحصيلات سرپرست خانوار
ميزان تحصيلات
فراواني
درصد
بيسواد
186
4/11
ابتدايي
507
31
راهنمايي
297
1/18
ديپلم
419
6/25
فوق ديپلم
63
8/3
ليسانس
134
2/8
فوق ليسانس
27
6/1
دکترا
5
3/0
جمع کل
1638
100
 
                                     مأخذ : نمونه گيري مشاور در سال 1384
 
 

همچنين ميانگين تحصيلات سرپرست خانوار به تفکيک نواحي نيز محاسبه شده است . (جدول شماره 6-332)

 جدول شماره 6-332 : محاسبه ميانگين تحصيلات سرپرست خانوارها به تفکيک نواحي شهري
نواحي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
حواشي شهر
ميانگين تحصيلات
7/6
7/6
8
10
3/8
5/6
7
7/6
9
3/11
22/11
3/6
3/7
4/6
5/10
8
9
9
10
8/6
مهندسين مشاور شهر و برنامه ، نمونه گيري سال 1384

 

 

ميانگين تحصيلات در نواحي 1 ، 2 ، 6، 8 ،14 و حواشي شهر 6 کلاس بوده است(ابتدايي) .

ميانگين تحصيلات در نواحي 3 ، 5 ، 7 ، 9، 13 ، 16، 17 و18 دوره راهنمايي و در نواحي 4 ، 10 ، 11 ، 15 و19 در حد دوره متوسطه و ديپلم بوده است .

اين ارزيابي نشان مي دهد که ميانگين تحصيلات در نيمه جنوبي و جنوب غربي بافت قديم پايين تر و در قسمت شمال غربي بافت قديم و قسمتهاي شمالي شهر بالاتر از ساير قسمتهاي شهر مي باشد