خيابانها در شهرهاي امروزي ما علاوه بر دارا بودن نقش مواصلاتي و دسترسي داراي کيفيتهاي فضايي نيز هستند . خيابانها با وجود کاربري هاي تجاري که عموماً در حاشيه آنها شکل گرفته است ، واجد مفهوم فضايي گرديده اند که بواسطه چنين کيفيتي مي توانند به نوعي در طبقه بندي فضاهاي شهري جاي گيرند .