1 شمارش حجم رفت و آمدها در سطح شهر
براي شناخت شبكه ارتباطي وضع موجود و مشخص نمودن نقشه جريان ترافيك پس از بررسي هاي لازم و با توجه به جهات معابر يك طرفه و دوطرفه ، نقشه نقاط و محل هاي آمارگيري به شرح نقشه پراکنش ايستگاهها شماره گذاري (نقشه شماره 5) گرديد . همانطور كه ملاحظه مي گردد تعداد محل هاي آمارگيري در سطح شهر برابر با 40 نقطه مي باشد که در هر کدام 3 الي 4 ايستگاه شمارش ترافيک داير گرديده است . چنانچه محل آمارگيري در مقطع خيابان هاي دو طرفه بوده در هر محل چهار ايستگاه آمارگيري داير شده است. نتايج حاصل از تعداد 153 ايستگاه آمارگيري با توجه به هدف از آمارگيري مورد تجزيه و تحليل قرارخواهد گرفت.