6/14/2015

پايش و ويرايش کليه سيستم شهرسازي

 

پايش و ويرايش کليه سيستم شهر سازي
 
-         کنترل و اعتبار سنجي کليه فيلد هاي لازم و ضروري به همراه اضافه کردن اعلام خطاهاي مناسب و راهنمايي کاربر در هنگام بروز خطا و در جهت رفع مشکل
-         حذف آيتم هاي زايدوغيرضروري از ليست نوع تخلف ها و کاربري هاي اعياني و يکسان سازي آنها در سه منطقه
-         فراخواني قيمت ها و مقادير ثابت از جداول موجود در سيستم ونقشه هاي GIS و جلوگيري از ورود دستي مقادير پايه(قيمت منطقه بندي،ضرايب ،ارزش معاملاتي و ....)
-         تهيه گزارشـات آمـاري درخـواست شده ( اطلاعـات ساختمـانها ، زمان انتظار درخواست ، آمار کلي و جزيي ملک ها و ....)
-         تهيه فايـل هاي آموزشـي براي راهنـمايي کاربران و تشکيل کلاسهاي متععد براي آموزش ايشان
-         کنترل و تشخيـص اتوماتيک مازاد بر مجو زها ( مازاد بر سطح ، مازاد بر طـول ، مازاد به سمـت شارع و ...) و فضاهاي تبديلي درمرحله تعيين خلاف توسط کارشناس

 

related images