6/14/2015

راه اندازي زير سيستم ماده صد

راه اندازي زير سيستم ماده صد
 
*        اصلاح روال اعلام قيمت خلاف ها در سالهـاي مختلف
*        فراخواني قيمت هاي منطقـه بندي از نقـشه و جداول ثابت در سيستم
*        ورود اطلاعـات ارزش هاي معاملاتي براي سالهاي 78 به بعد جهت انجـام محاسـبات اتوماتيـک و همچنيـن توليد اتوماتيـک مقادير ثـابت و بازخوانـي آنها از داده هاي موجود ( ارزش معاملاتي اعيان ، عرصه ، در صد
تراکم و سطح اشغال و ...)
*        محاسبه اتوماتيک مبلغ و قيمتهاي جرايم به تفکيک تخلف واقع شده و سرجمع کردن آنها درقالب گزارشاتمورد درخواست ايشان
*        کنترل و محـدود سـازي دستـرسي ها و جلوگيري ازاعمال تغييرات در اعلام نظر کارشناس و منطقه
*        طراحي فرمـهاي خروجي مورد نياز کميسيون انـشاء راي اتوماتيک

related images