6/14/2015

پايش و ويرايش فرمولهاي درآمدي

 

پايش و ويرايش فرمولهاي درآمدي
 
*        راه اندازي دستگاه هاي خود پرداز مستقر در واحدهاي نوسازي و صنفي و درآمد جهت رفاه حال مراجعين
*        درج شناسه قبـض و پـرداخت بر روي فيشهاي درآمد
*        اصلاح روال پرداخت اينترنتي وآماده سازي پرداختهاي آنلاين از روي پرتال شهرداري
*        تهيه فايل هاي آموزشي براي راهنمايي کاربران
*        تهيـه گزارش ريز محـاسبات درهنـگام صدور فيش به جهت شفاف سازي و کنترل نهايي
*        کنترل مجدد فرمولها ، پيـاده سازي و اصلاح فرمولهاي قبلي بر اساس مصوبات کميته راهبردي
*        اعتبارسنجي وکنترل درکليه فرمهاي مربو ط به درآمـد
 

 

related images