6/14/2015

راه اندازي سرويس اندرويد خدمات الکترونيک

راه اندازي سرويس اندرويد خدمات الکترونيک

سرويس تستي ، اندرويد خدمات الکترونيک سيستم شهرسازي راه اندازي گرديد . کليه خدمات در زمينه شهرسازي علاوه بر ارائه آن بصورت حضوري و الکترونيکي (از روي پرتال شهرداري قزوين) از اين پس از اين طريق نيز قابل ارائه خواهد بود .ظمنا در اين امکان مراجعين محترم مي توانند از روند چرخش پرونده شهرسازي و همچنين آراء صادره در کميسيون ماده 100 مطلع گردند .

related images