6/14/2015

ارتقا سيستم يکپارچه شهرسازي

 

ارتقا سيستم يکپارچه شهرسازي
سيستم يکپارچه شهرسازي از esup 8  به esup 9  ارتقا پيدا کرد و در شش ماه آتي به esup10  ارتقا خواهد يافت . در نسخه جديد امکانات لازم براي ارائه خدمات بيشتر به شهروندان ديده شده و مشکلات سيستم قديمي بر طرف گرديده است .

 

related images