2/14/2012

يكپارچه سازي نظام آماري شهرداري و سازمانها

يكپارچه سازي نظام آماري شهرداري و سازمانها

 

زمان شروع: 2/89
زمان اتمام: 7/89
    عنوان پروژه : راه اندازي نرم افزار آماري فرابر (تحت وب)
     محل اجرا : سارمان آمار وفناوري اطلاعات
     هدف اجرا : پكپارچه سازي و نظام مند نمودن اطلاعات شهرداري قزوين در راستاي تصميم گيري مديران
     شرح و حجم عمليات انجام شده : پس از نصب و راه اندازي نرم افزار ، توسعه آن با ايجاد سيستم هاي مديريت پروژه هاي عمراني ، مديريت درخواستهاي كامپيوتري ، Import  ازسيستم مالي و اداري  رايورز آغاز شد و اين سيستم ها در حال بهره برداري ميباشندو جمع آوري كليه اطلاعات شامل گزارش عملكرد حوزه ها و آمار نيروي انساني و پروانه هاي ساختماني با اين سيستم به صورت مكانيزه انجام شده و گزارش آن مورد استفاده مديران ميباشد كه  با هدف يكپارچه سازي نظام آماري شهرداري قزوين ادامه دارد .

 

 

related images