2/14/2012

اتوماسيون شهرسازي

 

مراحل استقرار اتوماسيون شهرسازي: نصب و راه اندازي نرم افزار جامع شهرسازي
مرحله 1 :نصب و راه اندازي نرم افزار جامع شهرسازي
زمان شروع: 11/86
      محل اجرا : معاونت شهرسازي و شهرداري مناطق 
      هدف اجرا : يكپارچه و مكانيزه نمودن امور مربوط به شهرسازي در شهرداري مركز و مناطق
      شرح عمليات : زير سيستم هاي اين نرم افزار شامل شهرسازي ، نوسازي ، صنفي ، درآمد و پسماند براي حوزه شهرسازي مناطق 1 و 2 و 3 نصب و راه اندازي شده و در حال حاضر كليه فرايند هاي شهرسازي در سيستم هاي فوق ثبت و اجرا مي گردد . و براي اولين بار در سال عوارض نوسازي و پسماند توسط سيستم محاسبه و در فيش هاي جداگانه چاپ شده است .
 
مرحله 2:اسكن و بايگاني الكترونيكي پرونده هاي شهرسازي
زمان شروع: 10/87
      محل اجرا : شهرداري مناطق 1 و 2 و 3
      هدف اجرا : مكانيزه نمودن كليه پرونده هاي مربوط به شهرسازي در شهرداريهاي مناطق
     شرح عمليات : بالغ بر 10,000,000برگ از پرونده ها در شهرداري مناطق 1 و 2 و 3 اسكن و مورد استفاده نرم افزار شهرسازي قرار گرفته است
 
مرحله 3:تلخيص و داده آمايي وضع مجاز املاك و ساماندهي بايگاني
زمان شروع:5/87
زمان اتمام: 2/88
      محل اجرا : شهرداري مناطق 1 و 2 و 3
      هدف اجرا : تلخيص و داده آمايي وضع مجاز املاك و ساماندهي بايگاني
      شرح عمليات : بالغ بر130000 پرونده توسط نيروهاي پيمانكار در مناطق سه گانه شهرداري قزوين خلاصه برداري و داده آمايي شد .
براي اولين بار در سال 89 فيش هاي جمعي به صورت دوره اي براي  عوارض نوسازي و پسماند توسط سيستم طراحي و چاپ شد.
 
مرحله 4:پارتيشن بندي واحد شهرسازي مناطق سه گانه شهرداري
      هدف اجرا : مناسب نمودن محيط واحد شهرسازي جهت رفاه حال شهروندان
      شرح عمليات : با همكاري شركت سهلان ، واحد شهرسازي مناطق 1 و 2 و 3 جهت امر تكريم ارباب رجوع پارتيشن بندي گرديد .

 
 

 

 

related images