2/15/2012

اتوماسيون مالي

 

 
زمان شروع:4/87
 زمان اتمام: 8/88
   عنوان پروژه : نصب و راه اندازي اتوماسيون مالي
   هدف اجرا : يكپارچه سازي سيستم هاي مالي شهرداري مركز و مناطق و سازمانهاي تابعه

   شرح عمليات:پس از پيشرفت حدودا 90 درصدي كار در سال 87، سيستم اتوماسيون مالي در سال 88 بطور كامل مورد بهره برداري قرار گرفت و عمليات باقي مانده استقرار در سازمانها انجام پذيرفت. سيستم اعتبارات به طور مستقل براي شهرداري مركز و مناطق تهيه و مستقر گرديد و درحال حاضر با اتمام دوره استقرار و بهره برداري ، سيستم در مرحله پشتيباني مي باشد . 

related images