2/21/2012

نرم افزار عوارض خودرو

نرم افزار عوارض خودرو

 

زمان شروع:5/88
زمان اتمام: 5/89
عنوان پروژه : Web base  نمودن نرم افزار عوارض خودرو
هدف اجرا : on line  و در دسترس بودن نرم افزار جهت رفاه حال شهروندان

 

شرح عمليات: محاسبه كلي عوارض قانوني ساليانه خودرو و انجام كليه مكاتبات با ادارات مرتبط در قالب نرم افزار و در دسترس بودن نرم افزار جهت جلوگيري از اتلاف وقت و تردد اضافي.

related images