2/22/2012

اتوماسيون اداري

 

زمان شروع:4/87
زمان اتمام: 8/88
       نام پروژه : استقرار سيستم اتوماسيون اداري)تحت windowsو تحت web)
       محل اجرا : شهرداري مركز و مناطق و سازمانها(17 نسخه)
       هدف اجرا : يكپارچه سازي سيستم هاي اداري شهرداري قزوين

شرح و حجم عمليات انجام شده : نرم افزار فوق در كليه مراكز موجود نصب و در حال اجرا ميباشد و قابليت ECE ( ارتباط برون سازماني ) نيز براي كليه مراكز جهت ارتباط با حوزه هاي ديگر شهرداري قزوين

 

related images