12/15/2012

راه اندازي سيستم BPMS كالا

راه اندازي سيستم BPMS كالا

اصلاح فرآيند در خواست كالا وحذف فيزيك كاغذي

 

 پايان پروژه : اول آذر ماه 91
<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;Tahoma" ,"sans-serif";"="">هدف از اجرا : هدف از اين پرو ژه بدين ترتيب بو ده كه كارمندان به جاي پر كردن فر مهاي در خواست كالا به صورت دستي از فرمهايي كه بدين منظور در سيستم اتو ماسيون اداري تعبيه شده استفاده خواهد نمود و كليه امضاهاي اين فرم به صورت اتوماتيك از طريق گردش كاري سيستمي توسط مديران مربوطه صورت گرفته ودر نهايت به سيستم انبار براي انجام اقدامات لازم ارسال مي شود.

 

related images