12/15/2012

راه اندازي مركز داده

datacenter

راه اندازي مركز داده

 

پايان پروژه : مهر سال 91
اين مركز داراي فضاي ذخيره سازي اطلاعات سيستم هاي امنيتي اعلام آتش سو زي و خاموش كردن آن مي باشد.

 

related images