8/6/2014

سازمان آمار و فناوري اطلاعات

نرم افزار آرامستانها

سازمان آرامستانهاي شهرداري قزوين نيازمند اجراي اين طرح جهت ارتقاي سطح خدمات و استفاده بهينه و ساماندهي وضعيت آرامستان ها بود

 

آرامستان هاست اين مکان به واسطه ماهيت کارکردي و از يک طرف تکريم و تسکين مراجعيني که
لذا سازمان آرامستانهاي شهرداري قزوين نيازمند اجراي اين طرح جهت ارتقاي سطح خدمات و استفاده بهينه و ساماندهي وضعيت آرامستان ها بود.
 
كه ثبت اطلاعات متوفي و مراحل پذيرش تا انجام امور دفن در نرم افزار صورت گرفته و دريافت گزارشات مورد نياز از نرم افزار امكان پذير مي باشد
ثبت و نتخصيص آمبولانس و صدور برگه ماموريت به روش مکانيزه با قابليت استفاده از و نرم افزار موقعيت ياب در آمبولانس
  • دريافت مکانيزه متوفي توسط سردخانه و پذيرش متوفي در واحد پذيرش متوفيات
  • تخصيص محل دفن به روش مکانيزه و اتوماتيک و يا به روش دستي و انجام عمليات آماده سازي قبور جهت فروش و يا دفن
  • صدور صورتحساب خدمات و انجام عمليات بانکي به روش الکترونيکي و مکانيزه
  • خدمات دريافت متوفي از شهرستان
  • ارائه گزارشهاي متنوع بر اساس اسناد صادره، اطلاعات متوفي، محلهاي دفن و . . .
  • قابليت ارائه خدمات در بستر اينترنت و اينترانت
 
 پروژه هاي انجام شده در زمينه هاي مرتبط :
پروژه تهيه نقشه   آرامستان : مشخصات كليه قبور و مبلمان شهري و معابر موجود برداشت و در نرم افزار  ثبت شده است .
<span style="font-size:10.0pt;line-height:130%;Tahoma" ,"sans-serif";"="">پروژه خريد و راه اندازي وب كيوسك ها : تعداد 6 دستگاه خريداري شده كه از اين تعداد 4 دستگاه در بهشت فاطمه و 1 دستگاه در بهشت حسيني و 1 دستگاه نيز در بهشت صدر نصب و به بهره برداري رسيده است . 
 

 

related images