شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۶

فيبر نوري بين شهرداري مركز و مناطق

فيبر نوري بين شهرداري مركز و مناطق

 

عنوان پروژه : فيبر نوري بين شهرداري مركز و مناطق
هدف از اجرا : بهبود بستر ارتباطي بين شهرداري مركز و مناطق

 

ارتباط بين شهرداري مركز و منطقه 1 بصورت دوطرفه برقرار شده است

تصاویر مرتبط