شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۳۱

سازمان آمار و فن آوري اط?عات برگزار مي كند:

آزمون نرم افزار شهرسازي

برگزاري آزمون نرم افزار شهرسازي پرسنل مناطق سه گانه

 سازمان آمار و فن آ وري اط?عات آزمون نرم افزار شهر سازي را بين روابط عمومي شهرسازي ,كارشناسان شهر سازي , نوسازي, صنف و درآمد ,كميسيون ماده صد مناطق و پسماند را در هفته گذشته برگزار كرد.
 به گزارش روابط عمومي سازمان فاوا , با برگزاري ك?سهاي آموزشي كه در بهمن ماه 91 بين پرسنل مناطق سه گانه تشكيل داده بود آزمون آن را در هفته گذشته در سالن قائم برگزار كرد.
مهندس اسفندياري مدير عامل سازمان آمارو فن آوري اطلاعات خبر داد :با توجه به برگزاري اين کلاسو آزمون كه جهت تعيين سطح اط?عات كاركنان انجام شده تلاش بر اين است كه كاركنان در هر زمينه اي از نرم افزار هاي شهرسازي مي توانند آموزشهاي ?زم را ببينند
مهندس اسفندياري همچنين اعلام کرد كه گواهينامه اي نيز براي كاركنان بر اساس نمرات آنها نيز صادر مي شود كه جهت ارزشيابي اشخاص نيز از آنهامي توان استفاده كرد .
 در ضمن نتايج نمرات توسط نامه به مديران مناطق سه گانه ارسال شده است.

تصاویر مرتبط