پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين عنوان کرد :

موفقيت در ارائه خدمات الكترونيكي شهرسازي به شهروندان قزويني

ارائه اطلاعات شفاف در حوزه هاي شهرسازي از آرزوهاي مديران شهرداري قزوين بود که به حمد اله به همت کارشناسان و مديران لايق سازمان فناوري به منصه ظهور رسيد.

 حميدرضا الموتي معاون خدمات شهري شهرداري قزوين در عصر سومين روز برگزاري نمايشگاه پس از بازديد و مشاهده امکانات الکترونيکي در حال ارائه توسط شهرداري، گفت: ارائه اطلاعات شفاف در حوزه هاي شهرسازي از آرزوهاي مديران شهرداري قزوين بود که بحمد اله به همت کارشناسان و مديران لايق سازمان فناوري به منصه ظهور رسيد .   

 
 
لازم به ذکر است که مديران نهادهاي اجرايي استان در صبح سومين روز نمايشگاه از غرفه ها بازديد از تجارب يکديگر در برقراري دولت الکترونيک آگاه شد غرفه شهرداري همچنين در در ساعات کار عادي نمايشگاه پذيراي تعداد زيادي از همشهريان و مديران بود .
      
پايان پيام

تصاویر مرتبط