* *

 

شرح وظايف واحد اداري و مالي
  مديريت اداري و مالي مسئول نظارت بر اجراي کليه امور مالي حقوق و دستمزد،قرار داد ها،اداري و رسيدگي به هدف هاي اجرايي سازمان و تهيه گزارشات مالي و تراز نامه، پيش بيني و توزيع بودجه سالانه برآورد نيروي انساني مورد نياز سازمان است. همچنين اين واحد در زمينه بر قراري نظام امور اداري و اجراي دقيق مقررات و ضوابط اداريو مالي فعاليت مي کند.