معرفي واحدها معرفي واحدها

* *

 

شرح وظايف روابط عمومي

  روابط عمومي(Public Relation)  يا به اختصار PR، بخشي از مديريت يک سازمان را تشکيل مي دهد که روابط مفيد و متقابل مابين آن سازمان و قشرهاي گوناگون مردم را شناسايي کرده و برقرار مي کند. روابط عمومي با کارهاي مختلفي درگير است؛ مثل موارد زير:
1 ـ برنامه ريزي يعني تحليل مشکلات و فرصت ها، تعيين اهداف، تعيين سياست مورد نظرمان، معرفي و طرح ريزي فعاليت ها.
2 ـ ثبت و بازنگري مداوم ابزار کاري که در اختيار داريم؛ چيزهايي مثل نشريات، سخنراني ها، گزارش هاي سهامداران، اطلاعات محصول، نشريات داخلي کارکنان و...
3 ـ تنظيم اطلاعات با بهترين روش ممکن.
4 ـ ساماندهي رويدادهاي خاص و مقطعي مثل مراسم و برنامه هاي بخصوصي که پيش مي آيد، مصاحبه هاي مطبوعاتي، عرضه توليدات، برگزاري نمايشگاه و ... .
5 ـ تنظيم ديدارهاي عمومي.
6 ـ تحقيق و ارزيابي از طريق مصاحبه و گفتگو با مخاطبان، تکنيک هاي متنوع نظر سنجي و مديريت منابع به وسيله طرح ريزي، تنظيم بودجه، جذب نيرو و آموزش کارکنان در راستاي اهداف سازمان.

 

  براي اداره کردن پژوهش هاي نظرسنجي، تبليغات سازماني، نشريات، توليد ويديو و فيلم و رويدادهاي خاص مهارت هاي ويژه اي نياز است. فعاليت هاي روابط عمومي که در زير آمده جزو متداول ترين کارهاي روابط عمومي است.