آدرس : چهار راه عمران طبقه فوقاني شهرداري منطقه 2
 
تلفن تماس :
 
مديريت : 33361227_028
فاکس : 33356119_ 028
 
 
پست الکترونيکي :   fava@qazvin.ir

 

ارتباط با واحدهای سازمان:

 

نام واحد

مسئول

شماره تماس

داخلی

معاونت سخت افزار و نرم افزار

خانم صمدی

33360816

 

معاونت زیرساخت و شبکه

آقای صحتی

33369474

120

مسئول دفتر ریاست

خانم مافی

33361227

116

واحد سخت افزار

آقای امینی

33365551

 

 

 

 

 

 

واحد نرم افزار

 

خانم حسن پور(پشتیبان سیستم جامع مالی- اداری و بودجه)

 

خانم ارومیه(پشتیبان پرتال، سامانه 137، سامانه آموزش منابع انسانی(جام) و پروژه های عمرانی(تگسا)

خانم ایزدفر(پشتیبان اتوماسیون اداری)

خانم خلیلی( حوزه هوشمندسازی)

33324764

 

 

33324764

 

33324764

 

33324764

 

128

 

 

129

 

127

 

140

 

واحد Gis

آقای شادمهانی

33361231

137

سیستم جامع شهرسازی و درآمد

خانم موحدیان

33356247

126

واحد اداری

خانم سیدربی

33361230

125

واحد مالی

آقای گل محمدیان

33361228