معرفي سازمان معرفي سازمان

* *

تاريخچه
روند رو به گسترش و روز افزون مسائل شهري و توسعه و تنوع وظايف شهرداريها و از طرفي الزام  ارائه خدمات رساني مناسب و هدايت تمامي فعاليت ها ، پژوهش ها و تحقيقات در راستاي مديريت شهري و نهايتا شهروند محوري ، شهرداريها را ناگزير به بهره گيري ازتکنولوژي و فناوري هاي روز دنيا نموده استلذا براي برنامه ريزي ، تعيين و تبيين اهداف ،شفاف سازي و اطلاع رساني به موقع استفاده از فنآوري اطلاعات و بسط گسترش اطلاع رساني و استفاده از تجارب ديگران و تبادل اطلاعات در كوتاهترين زمان ممكن امري اجتناب ناپذير است .
سازمان آمار و فن آوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري قزوين در سال 1375 با نام واحد خدمات کامپيوتري شهرداري قزوين در مكان شهرداري مركز شروع به فعاليت نمود.
در سال 1387با مصوبه شوراي اسلامي شهرستان قزوين و تصويب وزير محترم وقت کشور بعنوان سازمان آمار و فن آوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري قزوين فعاليت خود را در ساختار جديد ادامه داد، بگونه اي که از همان آغاز سعي شد با بکارگيري تجهيزات مناسب و متخصصان کارآمد جوابگوي نيازها و درخواستهاي متنوع و گسترده شهرداري قزوين باشد.