معرفي سازمان معرفي سازمان

* *

 

اهداف سازمان
هدايت و نظارت بر فعاليتهاي شهرداري و كليه سازمانها و مؤسسات و شركتهاي تابع يا وابسته به شهرداري در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، فراهم آوردن امكانات و زيرساختها براي تشكيل شبكه هاي اطلاع رساني و داخلي ، بانكهاي اطلاعاتي ، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي ، توليد آمار و اطلاعات و ارائه گزارش توصيفي،تحليلي و ساماندهي نظام گردش آمار و اطلاعات از عملكرد شهرداري همچنين آموزش ، فرهنگ سازي و بكارگيري همه امكانات و ظرفيتها در جهت نيل به شهر الكترونيك و توسعه ICT در مديريت شهري ، افزايش بهبود سيستمها و افزايش بهره وري ، بازارشناسي و بازارسازي براي فعاليتهاي بازرگاني و درآمدزايي .