معرفي سازمان معرفي سازمان

* *

 

اهداف سازمان
 
هدايت و نظارت بر فعاليت های شهرداری و كليه سازمان ها و مؤسسات و شركت های تابع يا وابسته به شهرداری در زمينه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فراهم آوردن امكانات و زيرساخت ها برای تشكيل شبكه های اطلاع رسانی و داخلي، بانك های اطلاعاتی، سيستم های اطلاعات جغرافيايی، توليد آمار و اطلاعات و ارائه گزارش توصيفی، تحليلی و ساماندهی نظام گردش آمار و اطلاعات از عملكرد شهرداری همچنين آموزش، فرهنگ سازی و بكارگيری همه امكانات و ظرفيت ها در جهت نيل به شهر الكترونيك و توسعه ICT در مديريت شهری، افزايش بهبود سيستم ها و افزايش بهره وری، بازارشناسی و بازارسازی برای فعاليت های بازرگانی و درآمدزايی.