* *

وظايف سازمان
1- تشكيل بانكهاي اطلاعاتي و سيستمهاي جامع اتوماسيون اداري بمنظور جمع آوري ، تدوين ، نگهداري و به روزرساني و استنتاج كليه آمار و اطلاعات مديريت شهري و ارائه گزارشهاي توصيفي و تحليلي مرتبط با برنامه ريزي شهري و شهرداري و اطلاع رساني مفيد و مؤثر
2- ايجاد شبكه هاي داخلي ، اطلاع رساني و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در شهرداري و برقراري ارتباط با ساير ادارات ، نهادها و شركتها و مؤسسات و ..... ارئه خدمات اماري و فناوري اطلاعات
3- تحقيق و پژوهش و كسب آخرين دست آوردهاي علمي و تجربي در زمينه فناوري اطلاعات و ايجاد بسترهاي مناسب و زيرساختهاي متناسب در جهت بكارگيري و استفاده از فناوريهاي جديد در شهرداري
4- فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي ايجاد ارتباط منطقي بين شهرداري استان با ساير شهرداريهاي كشور با نظارت و تأييد سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
5- در صورت تشكيل اتحاديه سازمانهاي آمار فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداريهاي كشور با اخذ مجوز و اعلام سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به عضويت اتحاديه مذكور درخواهد آمد .
6- نيازسنجي ، امكان سنجي ، تجزيه و تحليل ، طراحي ، برنامه نويسي ، پياده سازي ، نصب ، تست و راه اندازي و پشتيباني ، اموزش و همچنين مديريت كليه سيستمهاي رايانه اي شهرداري و مؤسسات ، شركتهاي وابسته و تابعه اعم از سخت افزاري ، نرم افزاري ، شبكه ، وب سايت و ....
7- اهتمام در امر آموزش علوم و فنون رايانه اي براي كليه كاربران به طرقي كه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور اعلام و ابلاغ مي نمايد .
8- ايجاد سيستم بهينه گردش اطلاعات و اصلاح فرآيندهاي گردش كار و مديريت اطلاعات در كليه سطوح سازماني شهرداري
9- راه اندازي و مديريت سيستمهاي اطلاعاتي جغرافيايي ( GIS ) و بانكهاي اطلاعاتي نقشه اي در شهرداري و نرم افزارهاي مربوط
10-پشتيباني همه جانبه كليه فعاليتهاي رايانه اي در شهرداري و ايجاد شبكه و پايگاه اطلاع رساني مديريت شهري در جهت اجراي طرح تكريم ارباب رجوع
11-سازمان مي تواند با رعايت مقررات مربوطه علاوه بر انجام فعاليتهاي رايانه اي مربوط به شهرداري در برگزاري نمايشگاهها ، بازارشناسي ، بازارسازي و بازاريابي فعاليت داشته باشد تا بتواند بخشي از هزينه هاي سازمان را تأمين نمايد .
12-سازمان مي تواند با رعايت مقررات مربوط به شركتها ، مؤسسات ، نهادها و ساير سازمانها و بنگاههاي تجاري معاملات و مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي داشته باشد .