معرفي سازمان معرفي سازمان

* *

 

به نام خدا
 اطلاعات فردي
 
نام و نام خانوادگي :      محسن اسفدياری
آدرس پست الكرونيكي:  mesfandiari@qazvin.ir
 
سوابق تحصيلي :
 فوق ليسانس مهندسي صنايع سيستم و بهروري از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين
 ليسانس کامپيوتر گرايش نرم افزار از دانشگاه اسلامي قزوين
 
سوابق خدمتي :
 مدير عامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري قزوين
 رئيس فرهنگسراي شهرداري تهران
 
 فعاليت ها و پروژه های IT در طول مديريت سازمان آمار وفناوري:
ر
عنوان پروژه
محل پروژه
1
استقرار پروژه مالي اداري شهرداري قزوين
ستاد و مناطق و سازمانها شهرداري قزوين
2
استقرار پروژه شهرسازي شهرداري قزوين
ستاد و مناطق شهرداري قزوين
3
پروژه اسكن اسناد شهرداري قزوين
 
4
پروژه خلاصه برداري به پرونده  شهرداري قزوين
 
5
راه اندازي شبكه متمركز شهرداري قزوين
 
6
راه اندازي و طراحي پروژه LAN شهرداري قزوين
سازمانها و مناطق شهرداري قزوين
7
استقرار اتوماسيون اداري شهرداري قزوين
ستاد و مناطق و سازمانها شهرداري قزوين
8
راه اندازي پرتال شهرداري قزوين
ستاد و مناطق و سازمانها شهرداري قزوين
9
راه اندازي نرم افزار هاي موردنياز خاص حوزه ها
ستاد و مناطق و سازمانها شهرداري قزوين