* *

تعداد و سهم دانش آموزان شهر قزوين 84-1383

شرح

 دانش اموزان

تعداد

درصد

دوره ابتدايي

37950

0/38

دوره راهنمايي

31533

5/31

 دوره متوسطه و پيش دانشگاهي

27813

8/27

فني و حرفه اي

2701

7/2

جمع کل

99997

0/100

 

ماخذ :  سند ملي توسعه آموزش و پرورش استان قزوين - گروه طرح و برنامه 1384

 

* *

 

 جمعيت دانش آموزي
 
درشهر قزوين سهم قابل توجهي از جمعيت را دانش آموزان تشکيل مي دهند . مطابق اسناد موجود در سال تحصيلي 84-1383 دراين شهر شمار دانش آموزان در مقاطع تحصيلي دوره هاي ابتدايي تا متوسطه بالغ بر 99997 نفر گزارش شده است که شامل 38 درصد در دوره ابتدايي و 5/31 درصد در دوره راهنمايي و بقيه در سطوح مختلف متوسطه نظري و پيش دانشگاهي و فني و حرفه اي دراين شهر آموزش مي بينند .
درجدول زير شمار دانش آموزان و سهم هرکدام در سطوح مختلف آموزشي ارائه شده است .