* *

 

وضع شبکه بندي خيابانها و معابر پياده از لحاظ سيستم شبکه بندي و مشخصات معابر و تقاطع ها
پس از آشنايي با موقعيت ارتباطي شهر قزوين در سطح منطقه اي ، به بررسي شرايط موجود راههاي ارتباطي درون شهري مي پردازيم. سپس براي تحليل جريانات ترافيک شهر اقدام به برداشت و اندازه گيري مشخصات شبکه معابر شهر مي گردد.