* *

مشخصات فيزيکي پروفيل عرضي کليه مسيرهاي شبکه معابر شهر قزوين که مي توانستند مورد استفاده مطالعات جريان ترافيک قرارگيرند ، در سال 1384 برداشت شده که شامل پياده روها ، باغچه ها ، جويها، سواره رو، رفيوژها و کل حريم معابر مي باشد . معابر اعم از اصلي و فرعي ، در 320 نقطه آمار برداري شده که مشخصات آنها در جدول مربوطه درج شده است.
نمودار پروفيل عرضي تعداد 60 نقطه ار مقاطع فوق که نمونه هايي از عرض هاي موجود مي باشند، ترسيم شده که در نقشه مقاطع عرضي شبکه معابر ارائه شده اند ، پراکنش اين نقاط در سطح شهر قزوين در نقشه شماره 4 نشان داده شده است . با توجه به شماره نقاط مي توان به آدرس آنها و آرايش جزئيات مقطع عرضي مربوطه مراجعه نمود.
 
 

* *