* *

ϼ┘çϺϬ Ï¡Ï▒┌®ÏºÏ¬ Ï┤Ï¿┌®┘ç ┘àÏ╣ϺϿÏ▒ ϼ┘çϺϬ Ï¡Ï▒┌®ÏºÏ¬ Ï┤Ï¿┌®┘ç ┘àÏ╣ϺϿÏ▒

 

جهات حرکات شبکه معابر
با مطالعه سطح سرويس تقاطعات به ويژه در نقاط مرکزي شهر و به منظور افزايش ظرفيت شبکه، تعدادي از معابر شهر قزوين در وضع موجود سال 1384به صورت يک طرفه عمل مي نمايد . مشخصات نام معابر يکطرفه و جهات حرکت آنها در جدول شماره 12 و نقشه زير ارائه گرديده است . وضع موجود جهات حرکتي گزينه اي است که با توجه به تجربيات مسئولين شهرداري و راهنمايي و رانندگي شهر قزوين داراي بيشترين کارايي از نظر ظــرفيتي و زمان تأخير وسايل نقليه بوده است . بديهي است که تجزيه و تحليل هاي وضع موجود بر مبناي جهات حرکتي معابر انجام مي گيرد . ضمناً تعدادي از معابر نيز نه بخاطر ظرفيتي، بلکه به علت تنگي و محدوديت عبور و مرور يکطرفه شده اند که در سطح محلي عمل نموده و از ذکر آنها خودداري مي گردد.
 
جدول شماره 12 : جهات حرکت خيابان هاي يکطرفه شهر قزوين در سال 1384
نام خيابان
حد فاصل
جهت حرکت
مسير ويژه اتوبوس خلاف جهت
خيام
عدل تا طالقاني
شمال به جنوب
ندارد
دارايي
شهرداري تا طالقاني
جنوب به شمال
ندارد
شهرداري
خيام تا دارايي
شرق به غرب
ندارد
فردوسي
طالقاني تا عدل
جنوب به شمال
ندارد
طالقاني
فردوسي تا شهيد مدرس
غرب به شرق
دارد
امام خميني
نواب صفوي تا پيغمبريه
غرب به شرق
دارد
امام خميني
نواب صفوي تا باهنر
شرق به غرب
ندارد
بوعلي
شهيد مدرس تا نواب صفوي
شرق به غرب
دارد
پيغمبريه
امام خميني تا سردرعالي قاپو
شمال به جنوب
ندارد
هلال احمر
سردر عالي قاپو تا طالقاني
جنوب به شمال
ندارد
مولوي
امام خميني تاجمهوري اسلامي
شمال به جنوب
ندارد
آيت الله کاشاني
مستوفي تا تهران قديم
شمال به جنوب
ندارد