به منظور مطالعه حجم رفت و آمدهاي شهري و نيز حوزه هاي دروازه اي و مناطق نفوذي خارج شهري اقدام به آمارگيري ترافيك در سطح شهر و ورودي هاي مختلف گرديد. آمارگيريها در روزهاي عادي مهرماه و اوايل آبان ماه 1384 شروع شد كه مصادف بود با ايام مبارك ماه رمضان . لذا به نظررسيد که ساعات اوج ترافيک نسبت به روندهاي غير از ماه رمضان داراي تغييراتي بوده است كه موجب گرديد به منظور تعديل و تطبيق ضرايب در اواخر آبان ماه و در بعداز ماه مبارك رمضان نيز در نقاط كنترلي شمارش حجم ترافيك به عمل آيد تا نهايتاً بتوان به برآورد حجم سرويس واقعي* (SF) هركدام از مقاطع آمارگيري درساعت اوج ترافيك مبادرت نمود.