ساعات اوج رفت و آمد در شبكه معابر شهري
نتايج حاصل از آمارگيري حاكي از آن است كه در ماه مبارك رمضان پيك صبح نسبتاً پايين بوده و پيك اصلي در ساعات 11:30 الي 12:30 روي مي دهد و پيك بعدازظهر نيز به ساعات پيش از افطار يعني 16 الي 17 انتقال پيدا مي نمايد.
با توجه به اختلاف روند ترافيك در ماه مبارك رمضان ، تصميم گرفته شده كه پس از ماه مبارك رمضان نيز كه مصادف با اواخر آبان ماه 1384بوده است ، در همان نقاط كنترلي ماه مبارك اقدام به شمارش حجم ترافيك به عمل آيد .
جداول شماره 13 و شماره 14 نشان دهنده حجم ترافيك شمارش شده در طول ساعات روز در نقاط شاخص ترافيك منطقه مركزي شهر مي باشد . نمودارهاي شماره 1 و شماره 2 نيز توزيع ترافيك را در طول ساعات روز در قبل از ماه مبارك رمضان و بعد از آن به نمايش مي گذارد .
 
در يک روز عادي ماه مبارک رمضان و بعد از آن (مهر و آبان 1384)
ساعت
حجم ترافيک (VPH)
ماه رمضان
پس از ماه رمضان
7-6
450
582
8-7
1942
1855
9-8
1877
1770
10-9
2283
2109
11-10
2568
2438
12-11
2649
2515
13-12
2801
2716
14-13
2305
2661
15-14
2157
1840
16-15
1691
1696
17-16
2416
2664
18-17
2822
2683
19-18
1764
2610
20-19
1166
2324
21-20
2141
-
 
 
 
نمودار شماره 1 : توزيع ترافيک در طول ساعات روز در روزهاي ماه مبارک رمضان و بعد از آن (مهر و آبان سال 1384)
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 14 : حجم ترافيک شمال به جنوب خيابان سعدي در مقطع امام خميني برحسب وسيله نقليه در ساعت در يک روز عادي ماه مبارک رمضان و بعد از آن (مهر و آبان 1384)
ساعت
حجم ترافيک (VPH)
ماه رمضان
پس از ماه رمضان
7-6
132
330
8-7
688
706
9-8
956
947
10-9
1027
994
11-10
1037
1026
12-11
1136
983
13-12
960
993
14-13
926
917
15-14
912
905
16-15
999
1080
17-16
1031
1190
18-17
1059
1081
19-18
452
974
20-19
643
1092
21-20
704
-
 
نمودار شماره 2 : توزيع ترافيک در طول ساعات روز در روزهاي عادي قبل و بعد از ماه مبارک رمضان (مهرو آبان ) سال 1384
 
 
 
 
 
 
 
 
ملاحظه مي شود بر خلاف آنچه انتظار مي رفت ساعات اوج بامدادي، ظهرگاهي و عصرگاهي ماه مبارک رمضان يکسان بوده ولي ساعت اوج عصرگاهي در ماه مبارک رمضان بلافاصله تا مدت حداقل يک ساعت به شدت نزول پيدا نموده و سپس رشــد مي نمايد ، ولي هيچگاه به حد ماقبل از افطار نمي رسد .
منحني هاي فوق به طور ضمني حاکي از آن هستند که به طور کلي در شهر قزوين الگوي ترافيک مانند بسياري از شهرستان هاي ايران داراي سه ساعت اوج صبح ، ظهر و عصر مي باشد. به هر حال براي اينکه دقيقاً ساعت اوج شهر قزوين تعيين گردد ، تصميم گرفته شد .آمارگيري هاي دقيق تري با فواصل زماني 15 دقيقه اي انجام گردد.
جدول هاي شماره 15 وشماره 16 نشان دهنده شماره هاي 15 دقيقه اي در يکي از تقاطع هاي مرکز جديد اداري – تجاري به نام چهارراه فلسطين (تقاطع فلسطين- دهخدا) مي باشد . چنانچه منحني توزيع ترافيک اين شمــارش ها را تــرسيم نمائيم . (جدول شماره 17 و نمودار شماره 3 )
ملاحظه مي گردد که سه ساعت اوج صبحگاهي، ظهرگاهي و عصرگاهي تأئيد شده و لذا براي تعيين دقيق آنها با استفاده از آمار تجمعي فواصل 15 دقيقه اي ساعات اوج در جدول شماره 18 به دست مي آيد .
لازم به يادآوري است در مطالعه اي که شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک تهران در زمستان سال 1379 در شهر قزوين انجام داده است ، ساعات اوج ترافيک را با توجه به ضريب تغييرات فصلي مشابه مطالعات حاضر بدست آورده است .
جدول شماره 15 : حجم ترافيک جنوب به شمال درون شهري در مقطع شمال چهارراه فلسطين در طول ساعات يک روز عادي در اوايل آذرماه 1384 (برحسب وسيله نقليه در فواصل 15 دقيقه اي)
زمان/ تعداد وسيله نقليه
زمان / تعداد وسيله نقليه
زمان/تعداد وسيله نقليه
6:45-6:30
48
11:15-11
339
15:45-15:30
158
7-6:45
87
11:30-11:15
275
16-15:45
184
7:15-7
148
11:45-11:30
303
16:15-16
248
7:30-7:15
110
12-11:45
283
16:30-16:15
244
7:45-7:30
321
12:15-12
389
16:45-16:30
299
8-7:45
305
12:30-12:15
322
17-16:45
339
8:15-8
249
12:45-12:30
353
17:15-17
368
8:30-8:15
230
13-12:45
428
17:30-17:17
361
8:45-8:30
189
13:15-13
399
17:45-17:30
348
9-8:45
210
13:30-13:15
369
18-17:45
284
9:15-9
257
13:45-13:30
352
18:15-18
328
9:30-9:15
238
14-13:45
339
18:30-18:15
309
9:45-9:30
229
14:15-14
308
18:45-18:30
344
10-9:45
266
14:30-14:15
312
17-18:45
344
10:15-10
296
14:45-14:30
273
17:15-17
420
10:30-10:15
236
15-14:45
209
17:30-17:15
343
10:45-10:30
261
15:15-15
234
-
-
11-10:45
278
15:30-15:15
222
-
-
جدول شماره 16 : حجم ترافيک شمال به جنوب درون شهري در مقطع شمال چهارراه فلسطين در طول ساعات يک روز عادي در اوايل آذرماه 1384 (برحسب وسيله نقليه در فواصل 15 دقيقه اي)
زمان/ تعداد وسيله نقليه
زمان / تعداد وسيله نقليه
زمان/تعداد وسيله نقليه
6:45-6:30
103
11:15-11
380
15:45-15:30
270
7-6:45
165
11:30-11:15
372
16-15:45
251
7:15-7
269
11:45-11:30
339
16:15-16
342
7:30-7:15
326
12-11:45
376
16:30-16:15
366
7:45-7:30
385
12:15-12
368
16:45-16:30
382
8-7:45
420
12:30-12:15
332
17-16:45
435
8:15-8
430
12:45-12:30
385
17:15-17
443
8:30-8:15
385
13-12:45
375
17:30-17:15
347
8:45-8:30
274
13:15-13
383
17:45-17:30
366
9-8:45
341
13:30-13:15
343
18-17:45
358
9:15-9
363
13:45-13:30
307
18:15-18
403
9:30-9:15
355
14-13:45
248
18:30-18:15
375
9:45-9:30
346
14:15-14
226
18:45-18:30
419
10-9:45
363
14:30-14:15
197
19-18:45
327
10:15-10
404
14:45-14:30
265
19:15-19
462
10:30-10:15
400
15-14:45
215
19:30-19:15
481
10:45-10:30
374
15:15-15
238
-
-
11-10:45
384
15:30-15:15
215
-
-
جدول شماره 17 : حجم ترافيک شمال به جنوب و بالعکس در مقطع شمال چهارراه فلسطين در طول ساعات يک روز عادي در اوايل آذرماه 1384 (برحسب وسيله نقليه در ساعت)
زمان/ حجم
حجم ترافيک (VPH)
شمال به جنوب
جنوب به شمال
جمع دو جهت
7:30-6:30
863
393
1256
8:30-7:30
1620
1105
2725
9:30-8:30
1333
894
2227
10:30-9:30
1533
1027
2560
11:30-10:30
1510
1153
2663
12:30-11:30
1415
1297
2712
13:30-12:30
1486
1549
3035
14:30-13:30
978
1311
2289
15:30-14:30
933
938
1871
16:30-15:30
1229
834
2063
17:30-16:30
1627
1367
2994
18:30-17:30
1502
1269
2771
19:30-18:30
1689
1451
3140
جمع
17718
14588
32306
         
جدول شماره 18: ساعات اوج ترافيک در روزهاي عادي پائيز سال 1384 در شهر قزوين
ساعت اوج
صبحگاهي
ظهرگاهي
عصرگاهي
زمان
8:30-7:30
13:15-12:15
17:45-16:45
نمودار شماره 3 : توزيع ترافيک در طول ساعات روز در روزهاي عادي اوايل آذرماه 1384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بديهي است ساعت اوج عصرگاهي با توجه به تاريکي هوا در فصل هاي مختلف متفاوت بوده و در روزهاي بلند تابستان ديرتر روي مي دهند . ضمناً تجربه ثابت نموده چنانچه تقاطع مورد مطالعه در نزديکي بازار باشد ، ساعت اوج صبح ديرتر بوده و به تدريج تا ظهر روند افزايشي دارد . ولي اگر تقاطع مورد مطالعه در نزديک مکان هاي اداري و دولتي باشد ، پيک صبح زودتر روي داده و از پيک ظهر بالاتر است . ولي در هر حال حجم ترافيک درساعت اوج عصرگاهي کمي بالاتراز ساير پيک ها مي باشد.
مطالعه کليه آمارهاي جمع آوري شده در ماه مبارک رمضان و پس از آن نشان مي دهد که حجم ترافيک اوج صبحگاهي معادل 8% ترافيک روزانه و حجم ترافيک اوج عصرگاهي معادل 9% ترافيک روزانه است. لازم به يادآوري نيست که اين نسبت در کلان شهــرها بيشتر بوده و گاهي از اوقات به 12% و حتي بيشتر نيز مي رسد . از اين نتايج براي کنترل نمودار جريان ترافيک شهر استفاده به عمل خواهد آمد.