. نوع وسيله نقليه مورد استفاده درون شهري
حجم هاي شمارش شده در سطح شهر در کليه ايستگاهها به تفکيک نوع وسيله نقليه انجام گرفته و لذا براي شناخت درصد تفکيک نوع وسيله نقليه در يک نقطه مشخصي از شهر مي توان به خلاصه آمار آن نقطه مراجعه نمود.
با وجود اين به منظور يک شناخت کلي از وسايل نقليه در حال تردد در سطح شهر معلوم شده است که در شهر قزوين در شرايط سال 1384 به طـور متوسط سواري 80% ، موتورسيکلت 10% ، دوچرخه 3% ، وانت 3% ، اتوبوس و ميني بوس 2% ، کاميــون 1% و ســاير وســايل نقليه 1% از حجم رفت و آمد ها را شامل مي شوند. شايان توجه است که سهم جابجايي موتورسيکلت در جابجايي هاي روزانه شهر قزوين از بسياري از شهرهاي ايران پايين تر مي باشد .