6 . آمارگيري دروازه اي
به منظور شناخت جابجايي هاي بين قزوين با راههاي اطراف و تعيين سفرهاي حومه اي و بين شهري، اين مشاور رأساً اقدام به شمارش ترافيک دروازه اي در هفته هاي اول و دوم بهمن ماه 1384 نمود . اين آمارگيري در ساعات 13-9روزهاي عادي و غير تعطيل انجام گرفته است . نمودار شماره 10 نشان دهنده پراکنش ايستگاههاي دروازه اي مي باشد .
محل ايستگاههاي دروازه اي به نحوي تعيين شده است که آن دسته از سفرهاي بين شهري که تماماً گذري بوده و وارد محدوده شهر قزوين نمي شوند ، در نظر گرفته نشوند و لذا براي مثال ترافيک آزادراه قزوين – زنجان کلاً به عنوان يک جاده بين شهري و مستقل از قزوين تلقي گرديده است .
علاوه بر شمارش حجم حرکات به تفکيک انواع وسايل نقليه، يکي از نکات مهم اين آمارگيري تعيين درصد سهم ترافيک برون شهري توليد يا جذب شده به شهر قزوين بوده است . بنابراين تصميم گرفته شد که در همان ساعات شمارش ترافيک دروازه اي ، مبادرت به انجام آمارگيري مصاحبه اي با رانندگان به صورت "نمونه گيري سيستماتيک" (1) گردد . در صورت نياز مي توان با استفاده از مقدار متوسط سرنشين وسايل نقليه برآورد شده در مصاحبه دروازه اي به تعميم شمارش حجم ترافيک اندازه گيري شده و محاسبه تعداد سفرهاي ورودي و خروجي اقدام نمود.
در آمارگيري دروازه اي تعداد 13 دروازه تعيين گرديده که در جدول شمارش 8-12 نتايج حاصل از آن به تفکيک نوع ترافيک حومه اي و يا بين شهري (راه دور) مشخص گرديده است .
ملاحظه مي گردد که تعداد 8 دروازه به نام هاي اسماعيل آباد، نجم آباد، نجف آباد، آلولک، راه ري، فارسيان ، باراجين و الموت عمدتاً شامل ترافيک حومه اي بوده و سفرهاي آنها تماماً به محدوده شهر قزوين جذب مي گردد . تعداد 5 دروازه نيز به نام هاي قديم تهران ، ساوه، همدان، رشت و اتوبان تهران داراي ترافيک بين شهري بوده که البته سهم مشخصي از آنها به شهر قزوين جذب و يا از آن توليد مي گردند . در جدول شماره 20 و نمودار شماره 5 درصد سهم ترافيک هر کدام از 5 دروازه فوق از نظر اينکه در قزوين جذب يا توليد مي شوند و يا با شهرهاي ديگر در ارتباط هستند ، مشخص گرديده است .
لازم به يادآوري نيست که گاهي از اوقات از دروازه ساوه به نام دروازه بوئين زهرا يا دروازه اصفهان و از دروازه تاکستان به نام دروازه همدان يا زنجان نيز نام برده مي شوند . دروازه الموت به سمت رجايي دشت و معلم کلايه، دروزاه فارسيان به سمت بهشت فاطمه و دروازه باراجين به سمت بهرام آباد و رازميان جريان دارند .
با توجه به درصد سهم ترافيک عبوري از قزوين به سمت راههاي قديم تهران ، ساوه، تاکستان و رشت کاملاً مبرهن است که شهر قزوين نياز به يک جاده کنار گذر جنوبي بين شهري(1) خواهد داشت . در غير اين صورت اين گونه ترافيک کما في السابق از کمربندي جنوبي فعلي(2) (خيابان جمهوري اسلامي) استفاده خواهد نمود.
 
جدول شماره 19 : نوع ترافيک عبوري از دروازه هاي شهر قزوين در بهمن ماه سال 1384
شماره دروازه
نام دروازه
محل ايستگاه
نوع ترافيک
بين شهري
حومه دور
حومه نزديک
4
اسماعيل آباد
انتهاي بلوار امام خميني- ابتداي جاده اسماعيل آباد
 
 
×
6
نجم آباد
بعد از اتوبان، ابتداي جاده نجم آباد
 
 
×
13
نجف آباد
2 کيلومتري جاده نجف آباد
 
 
×
5
آلولک
ابتداي جاده آلولک
 
 
×
11
راه ري
2 کيلومتري جاده ري
 
 
×
9
فارسيان (بهشت فاطمه)
خروجي جاده قزوين – فارسيان
 
 
×
3
باراجين (رازميان)
1کيلومتري ابتداي جاده باراجين
 
×
 
2
الموت (رجايي دشت)
بعداز ميدان مينودر ابتداي جاده رجايي دشت
 
×
 
12
قديم تهران
4 کيلومتري جاده قديم تهران
×
 
×
10
بوئين زهرا (ساوه)
ابتداي جاده بوئين زهرا
×
 
 
8
تاکستان (همدان زنجان)
3کيلومتري جاده تاکستان
×
 
 
7
رشت
جاده رشت قبل از پل شبدري
×
 
 
1
اتوبان تهران
ابتداي جاده تهران بعداز ميدان مينودر
×
 
 
 
جدول شماره 20 : درصد سهم ترافيک بين شهري جذب يا توليد شده شهر قزوين در سال 1384
نام دروزاه
نام ايستگاه / نوع ترافيک
توليد / جذب قزوين (سهم %)
عبور از قزوين
جمع
(سهم%)
مقاصد عمده
قديم تهران
قديم تهران – قزوين
43
57
تاکستان ، رشت، تهران
100
قزوين - قديم تهران
63
33
شهر صنعتي(الوند)
100
ساوه (بوئين زهرا)
ساوه – قزوين
65
35
رشت، تاکستان
100
قزوين – ساوه
80
20
رشت، تهران ، تاکستان
100
همدان (زنجان)
تاکستان – قزوين
58
42
تهران،ساوه،رشت و حومه قزوين
100
قزوين – تاکستان
78
22
تاکستان و حومه قزوين
100
رشت
رشت – قزوين
49
51
تهران و حومه قزوين
100
قزوين – رشت
38
62
تهران ،تاکستان، ساوه و حومه قزوين
100
اتوبان تهران
اتوبان تهران – قزوين
68
32
رشت، تاکستان،ساوه
100
قزوين – اتوبان تهران
83
17
حومه قزوين
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمودار شماره 5 : سهم ترافيک بين شهري جذب يا توليد شده شهر قزوين در سال 1384
 
 
 
 
                                                                               38%                رشت
Oval: قزوين                                       68%                                          49%
            اتوبان تهران          83%
                                                                                      78%
                                      43%                                        58%
                                           63%                                                       تاکستان
             قديم تهران                         65% 80%
                                                                                                                      
                                                                    ساوه
 
 
نتايج حاصل ازشمارش دروازه اي پس از استخراج ساعت اوج و محاسبات مربوط به ضريب ساعت اوج (PHF) بر حسب وسيله نقليه در ساعت (VPH) به صورت حجم سرويس واقعي در جدول هاي شماره 21 و شماره 22 درج گرديده است .
در بين دروازه هاي حومه اي بيشترين حجم ترافيک مربوط به دروزاه هاي الموت، فارسيان و اسماعيل آباد مي باشد . همچنين مي توان گفت که بيشترين بار ترافيک عبوري بين شهري که بر معابر درون شهري تأثير مي گذارند ناشي از دروازه تاکستان مي باشد . بديهي است براي اثبات اين امر نياز به محاسبه ضرايب همسنگ سواري (PCE) است که پس از بررسي نوع وسيله نقليه شمارش شده بدست خواهد آمد .
 
 


(1) Systematic Random Sampling
(1) By Pass Road
(2) Ring Road