3 ميدان ميوه و تره بار
ميدان ميوه و تـره بار شهر قـــزوين در حدود 30 سال قبل به مســاحت تقريبي 5/1 هکتار به منظور جمع آوري عمده فروشي هاي اطراف بازار احداث گرديده و هم اکنون در داخل شهر و در حوالي دروازه تاکستان در انتهاي خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي قراردارد . در نظر است که مکان جديدي براي ميدان در اطراف شهر در نزديکي اقباليه در حدود 5 تا 7 کيلومتري شهر برنامه ريزي گردد .
در ميدان ميوه و تره بار موجود در حدود 90 بنگاه براي ميوه و تره بار و در حدود 27 بنگاه نيز براي توزيع خشکبار با مجموع نزديک به 1000 نفر شاغل فعاليت مي نمايند . علاوه بر اين افرادي نيز به واسطه گري در محوطه ميدان و بيرون از آن اشتغال دارند .
در حال حاضر روزانه نزديک به 450 دستگاه وانت بار و 135 دستگاه کاميون در اين ميدان نسبت به تخليه و بارگيري اقدام مي نمايند . برآورد مسئولين ميدان که تحت نظر شهرداري فعاليت دارند اين است که ميدان جديد شهر قزوين حداقل نياز به 300 بنگاه ميوه و تره بار هر کدام با 120 متر فضاي مسقف و به همين مقدار نيز فضاي باز براي سکو و بارانداز خواهد داشت .