* *

 

* *

 

وضعيت آموزش

      سواد يک شاخص عمده اجتماعي است .  فرد با سواد داراي فرهنگ بالاتر و توليد بهتري است و رفاه و آسايش را طالب است ، در حالي که افراد بي سواد به علت فقدان دانش لازم با مسايل توليدي بيشتر و رفاه کمترمواجه هستند . يکي از شاخص هاي عمده توسعه ، ميزان با سوادي شناخته مي شود .

در جامعه شهري استان قزوين ميزان با سوادي معادل 5/86 د رصد است.  اين ميزان براي مردان 6/90 درصد ولي براي زنان 8/82 درصد است كه نشانه اختلاف جنسيتي  به ميزان 8/7 درصد بين مردان با زنان استان است.  اين اختلاف در جامعه شهري كشور 9/7 درصد ولي در شهر قزوين 6/6 درصد گزارش شــده است . جدول زيــر اين تفــاوت ها را نمايان مي سازد:

جدول 1-   مقايسه ميزانهاي باسوادي با الگوي شهري کشور-1375

 

شــــرح

 

ميزان هاي با سوادي

تفاوت جنسيتي

باسوادي

مرد وزن

مــرد

ز ن

شهر قزوين

83.4

86.7

80.1

6.6

جامعه شهري کشور

85.7

89.6

81.7

7.9

جامعه شهري استان

86.5

90.6

82.8

7.8

ماخذ :مرکز آمار ايران- سرشماري عمومي 1375

 

 

 

جدول 2- مربوط به سطح سواد در سال 85
                 
  بي سواد باسواد نامشخص کل
تعداد  درصد به کل تعداد  درصد به کل تعداد  درصد به کل تعداد  درصد به کل
زن  16,173 66% 144,816 48% 13,238 49% 174,227 49%
مرد 8,234 34% 158,926 52% 13,951 51% 181,111 51%
جمع 24,407 100% 303,742 100% 27,189 100% 355,338 100%
درصد باسواد ، بي سواد به کل  7%   85%   8%   100%  


 مآخذ: مرکز آمار ايران

 بررسي وضع سواد درشهر قزوين و مقايسه آن با جامعه شهري  كاهش نسبي اين ميزان را درشهر قزوين نسبت به استان نمايان مي سازد . اين درحالي است كه شهر قزوين مركزيت استان را عهده دار است و داراي امكانات بيشتري در زمينه مدارس و آموزشگاه ها مي باشد . ولي قابل ذكر است به جهت مهاجرت فراوان نيروي كار كارگري از سراسر كشور براي اشتغال در صنايع شهر و اطراف آن  كه اغلب نيز بي سواد هستند  متوسط سواد دراين شهر كمتر از ساير شهر هاي استان بوده است . در حقيقت بايد گفت مهاجرت فراوان ساختار اجتماعي شهر قزوين را دگرگون ساخته است .

نقشه پهنه بندي وضعيت سواد در حــوزه هاي آماري شهر قزوين نمايش تصويري  تفاوت هاي موجود در نقاط مختلف شهر قزوين را ارائه مي دهد .