فرم نظرسنجی خدمات الکترونیک شهرسازی

این نظرسنجی به منظور ارائه نظرات شما شهروند گرامی در خصوص خدمات الکترونیک شهرسازی شهرداری قزوین می باشد.
فرم در بازه مناسب قرار ندارد