7/1/2020

توضیح مهندس ناظر نسخه جدید

توجه: نسخه جدید سامانه ثبت گزارشات بدون نیاز به نصب نرم افزار Silver Light به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.