اطلس­هاي شهري

 شهر قزوين به عنوان يکي از قطبهاي صنعتي،  کشاورزي  ،دانشگاهي، گردشگري  و...کشور محسوب مي شود و در يکي از شاهراههاي  ارتباطي کشور قرار گرفته است . اين شهر مفاخر علمي ، هنري، ورزشي  زيادي را پرورش داده است  . از اين رو بايد يک تعريف و تصويري شايسته اين شهر در قالب اطلس  ارائه نماييم.

اطلس­هاي شهري در مجموع با نگاهي جامع نگر به شهر به دنبال معرفي و مقايسه مناطق و نواحي شهرها و ... مي­باشند. مهمترين شاخص­هايي که در اطلس­هايي شهر مطرح مي­شوند عبارتند از : کاربري زمين، شرايط اقتصادي منطقه شهري، ويژگي­هاي جمعيتي و اجتماعي، حمل و نقل و تردد در منطقه

 

اهداف تهيه اطلس

·  ارزيابي وضعيت و خصوصيات عمومي شهر بر اساس شاخص­هاي مختلف و ابعاد گوناگون

·  تهيه بانک اطلاعات و گزارش­هاي مختلف در شهر قزوين

·  يکپارچه سازي اطلاعات و گزارشهاي کاربردي در فصول مختلف اطلس

·  دسترسي مديران، کارشناسان و شهروندان به شاخص­هاي آماري


 

ضرورت­هاي تهيه اطلس

·           از آنجايي که اطلس شهري در برگيرنده بخش وسيعي از مسايل اطلاعاتي مربوط به شهر و جامعه است، امکان اخذ سريع اطلاعات براي هر گروه استفاده کننده( از مديران و برنامه ريزان و سياستگذاران تا دانشگاهيان و شهروندان) را فراهم مي­سازد.

·           برنامه­ ريزي­هاي شهري بدون استفاده از اطلس­هاي شهري، جامع و کامل نخواهد بود.

·   اطلس­هاي شهر گزارش دهنده­ اي دقيق از شرايط مناطق شهري در هريک از بخشهاي اجتماعي، اقتصادي، مسکن، حمل و نقل و ... مي­باشد و راهنماييهاي لازم را به مسوولان و مديران شهر خواهد داد.

 اطلس شهري زبان واحدي را بين تخصص­ها و بخش­هاي مختلف مديريت شهري و همچنين در بين آحاد جامعه فراهم مي­نمايد

 
روش­ شناسي تهيه اطلس شهر قزوين
روش انجام پژوهش به صورت توصيفي- تحليلي مي­باشد. ضمن اينكه جهت گردآوري اطلاعات از ابزارهاي ديگري نظير: تحليل نقشه­ ها، عکسهاي هوايي ، مشاهده و جمع­آوري داده­ هاي ميداني، بررسي کتابخانه­ايدر زمينه شهر قزوين و... استفاده گرديده و نيز جهت تهيه نقشه از نرم افزار  ARCGIS استفاده شده است.