حوزه نفوذ شهر قزوين
 
حوزه نفوذ شهر قزوين امروزه مجموعه اي است از چند شهر و کانون جمعيت بزرگ نزديک به هم که داراي ارتباط روزمره و متقابل و سرنوشت مشترک بوده و اجزاي يک مجموعه واحد را تشکيل ميدهند . در نقشه سطح بندي مجموعه شهري قزوين ، شهر قزوين به عنوان مرکز اصلي مجموعه شهري تعريف شده است . اين شهر به عنوان شهر درجه يک داراي نقش اصلي در مجموعه شهري قزوين بوده و ارائه کننده خدمات سطوح بالا ( از قبيل دانشگاه ، بيمارستان هاي تخصصي و ...) و ارتباط دهنده شهر هاي پيراموني مي باشد .
شهر هاي محمود آباد ، اقباليه ، الوند ، محمديه و شهر بيدستان به عنوان مراکز رشد سطح دو انتخاب شده که در سطح مراکز حوزه هاي شهري قزوين عمل خواهند نمود . استقرار خدمات سطح دو از قبيل بيمارستان عمومي و مراکز آموزش عالي و فني و حرفه اي در اين شهر ها و همچنين تقويت شبکه ارتباطي بين مجموعه اين شهرها ضروري است . يکپارچه ديدن عملکرد و وابستگي اين شهرها در کنار شهر قزوين و ارائه طراحي جامع و تعريف نقش هريک از اين شهرها در مجموعه شهري قزوين ضرورتي اجتناب ناپذير است . بدين ترتيب توزيع خدمات متناسب با موقعيت و جايگاه هريک از عناصر در منظومه تعادلي ار پراکنش در عملکردها را موجب شده و از تمرکز بيشتر از حد جلوگيري خواهد نمود .
نحوه پراکندگي شهر ها و حوزه هاي صنعتي و پهنه هاي سکونتي در پهنه دشت قزوين به گونه اي است که در بسياري از موارد عناصر اصلي عملکردي فرا شهري مي تواند در قالب طرح هاي مشترک شکل گيرد . از اين نمونه مي توان ميادين توزيع ميوه و تره بار منطقه اي کشتگاه جمع آوري و تبديل زباله هاي شهري و صنعتي و مجتمع کارگاه هاي شهري عنوان نمود . مکانيابي و استقرار اين گونه عناصر ضمن آنکه به لحاظ اهميت عملکردهاي ويژه نياز به مطالعات مستقل مکان يابي و ارزيابي هاي زيست محيطي دارد در حوزه جنوبي شهر قزوين پيشنهاد شده است . هم چنين پيشنهاد مي شود اين مراکز در سطح مجموعه شهري عمل نموده و خدمات را در اختيار تمامي شهر هاي مجموعه شهري قرار دهند .