تعداد خانوار 
 
در سال 85 تعداد خانوارهاي ساکن شهر قزوين 96420 خانوار بوده است که در مقايسه با سال 75 که تعداد خانوار در اين شهر ساکن بودند ، حدود 49 درصد يعني 31677 خانوار افزايش داشته است که متوسط رشد سالانه آن 06/4 درصد مي شود . در کل مجموعه شهرهاي مورد بررسي 151763 خانوار ساکن بودند که 5/63 درصد از آن ها مربوط به شهر قزوين و 5/36 درصد ديگر مربوط به شهرهاي اقباليه ، محمود آباد نمونه ، الوند ، محمديه ، شريف آباد و بيدستان بوده است . در بين شش شهر ، تعداد خانوارهاي الوند و اقباليه بيش از ديگر شهرهاست . در مقابل شريف اباد 8/3 درصد و محمود آباد نمونه 2/3 درصد کمترين ميزان خانوارها را در خود جاي داده اند .
بر اساس آمار سال 85 بعد خانوار در شهر قزوين 68/3 نفر بوده است که در مقايسه با سال 75 حدود 1 نفر کمتر شده است . در اين سال بعد خانوار در سطح شهر قزوين 6/4 نفر بود . اين کاهش نشان از افزايش تعداد خانوارهاي با فرزند کمتر دارد که مي تواند ناشي از عوامل گوناگوني باشد : اول تاثير سياست هاي کنترل خانواده در سطوح مختلف ملي ، منطقه اي و محلي . دوم : جواني جمعيت که به افزايش ازدواج منجر شده است ( هرچند نرخ ازدواج با کاهش مواجه بوده ) ؛ خانوارهايي که هنوز فرزندي نياورده و يا در حال حاضر به يک فرزند قناعت کرده اند ، و سوم کاهش خانوارهاي گسترده و در نهايت ، فشارهاي اقتصادي ناشي از واقعيت زندگي روزمره . 
کوچک شدن خانواده ها که يکي از نشانه هاي فزوني يافتن خانواده هاي هسته اي در مقايسه با گذشته است حکايت از جدايي گزيني مکاني خانواده ها نيز دارد . همين امر موجب مي شود تا تعداد خانوار در واحد مسکوني ( ضريب سکونت ) نيز کاهش يابد .
کاهش بعد خانوار و کاهش ضريب سکونت در قزوين از زاويه نگاه فقر قابليتي ، مي تواند نشان از وضعيت مثبتي باشد ؛ چرا که در خانواده هاي با بعد کوچکتر و خانه هاي با تراکم جمعيتي کمتر ، امکان بروز و پاسخ گويي قابليت ها افزايش مي يابد . حتي از نگاه فقر درآمدي نيز سرانه درامد افزايش مي يابد و امکان دريافت بيشتر خدمات آموزشي و درماني تقويت مي شود .
بر طبق آخرين سر شماري عمومي نفوس ومسكن در سال 1390 تعداد خانوارهاي قزوين 112967 خانوار با جمعيتي بالغ بر 374973 نفر زن و 188632 نفر مردان و 186341 نفر زنان تشکيل    مي دهد .   (برگرفته از نقشه هاي آماري سازمان آمار کشور )
 
آمار نواحي و مناطق داخل شهر بر اساس جمعيت سال 90
منطقه
جمعيت (نفر)
نواحي (جمعيت نفر)
نواحي (جمعيت نفر)
منطقه 1
102353
امام زاده حسين      53657  نفر–
27299 مرد و 26358 زن
 16487 خانوار
امام زاده علي (و باغ نشاط) 48696نفر-
24361 مرد و 24335 زن
15534 خانوار
منطقه2
157581
شهيد بابايي   86679نفر- 43020مرد و43659 زن
27282 خانوار
آزادگان 70902 نفر-                                 35669 مرد و  35233 زن        
21583 خانوار
 
منطقه 3
115039(تا اتوبان)
مهديه (تا اتوبان) 34723 نفر-
   17643 مرد و 17080 زن               
10362 خانوار
مينودر                80316 نفر-
40710 مرد و 39606 زن
21719 خانوار
 
بالاي اتوبان (اسماعيل آباد،امير آباد،حسن آباد، اکبر آباد)    2474 نفر-
1306 مرد و 1168 زن
682 خانوار
 
استخراج از نقشه هاي آماري سازمان آمار کشور
 
آمار نواحي منفصل پيرامون شهر سال 90 (دريافت اطلاعات از مرکزبهداشت هرناحيه)
رديف
ناحيه
جمعيت ثابت (نفر)
تبعه (افغان و ...)
1
مشعلدار
3724
1600
2
ناصر آباد و دانش
12000
 
3
چوبيندرو خيرآباد
14000
4000
4
انديشه
8000