شناسايي فضاهاي شهري قزوين
 
شهرهاي امروز ما به لحاظ دارا بودن فضــاهاي عمـومي دچار فقر شديدي هستند . آنچه يك شهر به آن مي بالد و با آن شناخته مي شود ،‌فضاهاي عمومي آن شهر است . هر چه ميزان فضاهاي شهري در يك شهر از نظر كيفي و كمي بيشتر باشند ، شهر غني تر و زيباتر خواهد بود .
فضاهاي عمومي در شهر قزوين با مشكلات و معضلات بي شماري روبرو هستند .بديهي است اولين گام جهت رسيدن به بهره وري مناسب از فضاهاي شهري بررسي دقيق وضع موجود و شناخت كامل از اين فضاها در سطح شهر است . شهر به عنوان بستر و زمينه منطقه شهري مورد ارزيابي قرار گيرد .