شرح وظايف واحد آمار و مهندسي اطلاعات

1-      تشكيل بانك اطلاعاتي و آماري  جامع و به روز  وكارامد

2-      ايجاد سيستم بهينه گردش اطلاعات و اصلاح فرايند هاي آماري و مديريت اطلاعات در كليه سطوح شهرداري

3-      جمع آوري ، تدوين ، نگهداري و به روزرساني و استنتاج كليه آمار و اطلاعات مديريت شهري

4-   پشتيباني اطلاعاتي و آماري حوزه هاي مختلف شهرداري و  ارائه گزارشهاي توصيفي و تحليلي مرتبط با برنامه ريزي شهري و شهرداري و اطلاع رساني مفيد و مؤثر