پايانه باربري
پايانه بار عمومي قزوين با مساحت 5/44 هکتار در 17 کيلومتري محور قزوين – بوئين زهرا واقع مي باشد. متولي اين پايانه سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان قزوين مي باشد . به طور کلي پايانه هاي باربري جهت رفع نيازهاي صاحبان کالا، شرکتهاي حمل و نقل و رانندگان احداث گرديده و براي تعيين محل آن هفت شاخص از طرف شرکت پايانه هاي سابق به شرح زير تعيين گرديده بود :
-          مکان پايانه در مسير تردد بيشترين وسايل نقليه سنگين قرارداشته باشد .
-          به مراکز توليدي ، صنعتي و کشاورزي نزديک باشد .
-          در حوزه کنترل پليس راه قرارگيرد .
-          نزديک به راههاي اصلي و ترانزيت کشور باشد .
-          به اداره گمرک و راه آهن نيز نزديک باشد .
-          حتي الامکان بيرون از محدوده شهر و کمربندي باشد .
-          مکان پايانه بتواند از تأسيات آب ، برق ، تلفن و گاز بهره مند باشد .
 
احداث پايانه با شرايط ياد شده و ارائه خدمات رفاهي و حمل ونقلي در آن ، موجب آن مي گردد که ترافيک وسايل نقليه سنگين از ساير وسايل نقليه تفکيک گرديده و از ورود آنها به داخل شهر جلوگيري به عمل آيد. البته تحقق اين امر در صورتي است که تمام خدمات پيش بيني شده در طراحي پايانه ها ارائه گردد و بخش اعظم حرف مربوط به رانندگان و کاميون ها که هنوز در داخل شهرها داير است به پايانه منتقل شده و به طور کلي امور جاري بخش حمل و نقل کالاي جاده اي در آنجا انجام گيرد تا تفکيک ترافيک سنگين از ترافيک شهرها امکان پذير گردد .