12/15/2012

ارتباط الكترونيكي سيستم هاي شهر سازي ومالي

ارتباط الكترونيكي سيستم هاي شهر سازي ومالي

 

پايان پروژه :اول آذر ماه 91
اين ارتباط جهت فيش هاي نوسازي كسب و.... نيزقابل اجرا خواهد بود واز اين پس كليه در آمدهايي كه در سيستم شهرسازي شناسايي وثبت مي شوند به طور مكانيزه به سيستم مالي شهرداري ارسال وثبت خواهند گرديد وهمچنين اطلاعات تمامي داده ها را يكپارچه سازي مي كند تا احتمال خطا از اين پس وارد نشود.

 

related images