رصد خانه شهری

 

 1. رصد خانه جهانی در سال 1997 پس از کنفرانس HABITAT II تاسیس گردید...

تفکر شکل گیری رصدخانه براساس پاسخ به تصمیم کمیسیون اسکان بشر ملل متحد برای ایجاد مجموعه ای از مکانیسم ها برای پایش فرآیندهای جهانی مطابق دستور کار اسکان بشر (Habitat Agenda) و نیز پایش ارتقاء شرایط و روند جهانی شهرها بوده است.

 

 1. اهداف رصدخانه جهانی
 • کمک به همه کشورهای عضو برای پایش و ارتقاء شرایط و روند های شهر
 • کمک به همه کشورهای عضو برای استفاده از داده های شهری در فرآیند تصمیم گیری جمعی و مشارکتی در تمامی سطوح

 

 1. فعالیت های کلیدی رصدخانه جهانی
 • پایش و گزارش دهی جهانی
 • پایگاه داده ای از شاخص های شهری
 • پایش نابرابری های شهری
 • مرکز دریافت گزارش های مختلف شهری
 • ظرفیت سازی محلی
 • رصدخانه های محلی
 • فتدوین سیاست های محلی
 • اطلاعات شهری (سیستم مدیریت اطلاعات)
 • برنامه GIS برای بیش از هزار شهر

 

 1. سطوح شبکه ای رصدخانه های شهری
 • رصدخانه شهری جهانی (GUO)
 • رصدخانه شهری منطقه ای (ROU)
 • رصدخانه شهری ملی (NUO)
 • رصدخانه شهری محلی (LOU)

 

 1. رصدخانه های شهری محلی
 • رصدخانه های محلی پلتفرمی برای تدوین سیاست ها در سطح شهری است که با هماهنگی رصدخانه ملی هدایت می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. رصدخانه های ملی
 • رصدخانه های ملی پلتفرمی برای تدوین سیاست ها در سطح کشوری است که توسط رصدخانه جهانی هدایت می گردد.

7.  رصدخانه محلی چیست؟

 • در رصدخانه های محلی, توسعه, جمع آوری و تحلیل شاخص های مختص آن شهر به منظور پایش و نظارت بر طیف وسیعی از مسائلی که اولویت محلی دارند, انجام می پذیرد؛ مسائلی نظیر توسعه اجتماعی، عملکرد اقتصادی، ارائه خدمات.
 • ایجاد مکانیسم دائمی برای نظارت بر اهداف توسعه هزاره و شاخص های دستور کار اسکان بشر
 • ترویج استفاده از داده های شهری در برنامه ریزی و سیاست گذاری در سطح محلی و ملی
 • انتشار اطلاعات برای تقویت شفافیت.

 

 1. چارچوب نهادی رصدخانه های محلی
 • معمولا در یک اداره دولتی موجود در شهرستان قرار دارد (برخی از موارد NGO ها یا دانشگاه)
 • شبکه ای از مدیریت داده ها
 • کمک به تسریع همکاری های جدید بین:
 • دفتر آمار ملی و محلی
 • بخش های مختلف شهرداری
 • شهروندان و مقامات محلی
 • ارتباط قوی با فرآیندهای سیاستگذاری محلی

 

 1.  رصد خانه محلی, پاسخ به تقاضای محلی
 • پاسخی به به نیاز به اطلاعات بهبود یافته برای برنامه ریزی و نظارت بر سیاست های خاص، بخش ها یا برنامه های اصلی
 • پاسخی به تقاضای شهروندان برای داشتن اطلاعات بهتر درمورد عملکرد دولت

 

 

 1. رصدخانه محلی, مهارت ها
 • رصدخانه های محلی چند بخشی مستلزم داشتن نیروهایی با طیفی از تخصص های گوناگون هستند
 • مشارکت سیاستگذاران ارشد به عنوان استفاده کنندگان از اطلاعات
 • کارشناسان آماری برای جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل
 • کارشناس مدیریت اطلاعات برای مدیریت سیستم شهری-اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های مکانی (با استفاده از GIS)
 • کارشناسان ارتباطات برای انتشار اطلاعات

 

 1. رصدخانه محلی, نتایج کلیدی
 • ادغام شاخص ها در برنامه های توسعه محلی و سیاست ها
 • پایگاه داده شاخص های شهری
 • مطالعات، گزارش ها، توصیه های سیاستی، نقشه ها
 • انتشار اطلاعات از طریق خبرنامه، تلویزیون / رادیو رسانه پخش، اینترنت، کارگاه های آموزشی، و غیره

 

 1. رصدخانه محلی, توسعه پایدار
 • شکل گیری تعهد سیاسی
 • بهبود مکانیزم مشارکتی نظیر سهامداران محلی
 • بهبود تعهدات مالی (بودجه و کارکنان)
 • شکل گیری چارچوب اجرای مناسب (برنامه عمل)

 

 1. کیفیت راه اندازی رصدخانه شهری