غرفه شهر هوشمند در جشنواره فرهنگ و سنن ایرانی - نوروز 97