بازدید رییس و کارشناسان فناوری اطلاعات شهرداری اراک از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین و آشنایی با نحوه عملکرد نرم افزار شهرسازی-اسفند96