حضور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین در نمایشگاه بین المللی گردشگری -بهمن96