بازدید اعضای کمیته راهبردی سیستم جامع شهرسازی از سیستم جامع شهرسازی منطقه 2 شهرداری قزوین-شهریور 97